Wind Titan Dragon

4.9/5 - (19 bình chọn)

Wind Titan Dragon

Wind Titan Dragon

hnt 2484 dragon windtitan 3

                                   L hnt channel ic wind flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic war flag hntchannel ic ice flag hntchannel

    Description: As the hottest member of the titan gods to ever guard the Dragon City, the Wind Titan Dragon can control all forms of weather, even at the molecular level.

   Simply reduce the oxygen level, its enemies will perish.. Wind Titan Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Wind. Wind Titan Dragon can also learn Electric, War, and Ice moves. Check out dragon city element strengths and weaknesses chart here Compare Wind Titan Dragon with another dragon here

    Miêu tả: Là thành viên nóng bỏng nhất của các vị thần titan từng bảo vệ Thành phố Rồng, Rồng Titan Gió có thể điều khiển mọi dạng thời tiết, ngay cả ở cấp độ phân tử. 

   Chỉ đơn giản là giảm mức oxy, kẻ thù của nó sẽ bị diệt vong .. Wind Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Gió . Wind Titan Dragon cũng có thể học các đòn Điện, Chiến Tranh và Băng . Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của nguyên tố thành phố rồng tại đây So sánh Wind Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2484
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Wind Titan Dragon will know upon hatching.

 
ic wind flag hntchannelBasic Powerful wind attack
Damage: 1900 | wind
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Mouth
Damage: 975 | war
 
 
 
ic ice flag hntchannelIce Spikes
Damage: 650 | ice

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Wind Titan Dragon can learn through training.

 
ic wind flag hntchannelHurricane Ascent
Damage: 2300 | wind | 12 hours
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectro Ball+
Damage: 1800 | electric | 24 hours
 
 
 
ic war flag hntchannelWar Fist
Damage: 1500 | war | 2 days
 
 
 
ic ice flag hntchannelIcy Wind+
Damage: 1800 | ice | 24 hours
 

SÁT THƯƠNG X2

Wind Titan Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Wind, Water, Metal, Earth, Fire, Plant, and War

ic wind flag hntchannel ic water flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel

KHẮC HỆ

Wind Titan Dragon has Wind as its main system. The first element of a dragon always determines its weak point, so Wind Titan Dragon is weak to the following elements: Wind

ic wind flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (19 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon