HIGH CORRUPTED TIME DRAGON

4.7/5 - (20 bình chọn)

HIGH CORRUPTED TIME DRAGON

H hnt channel 

hnt 2901 dragon highcorruptedtime 0 hnt 2901 dragon highcorruptedtime 1 hnt 2901 dragon highcorruptedtime 3 1

                                                                      hnt time flag ic wind flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic chaos flag hntchannel

    Description: Convinced by the Damaged Chaos Dragon, the Highly Corrupted Time Dragon has abandoned his Hero quest and now uses his time travel abilities for all the wrong reasons. It no longer prevents disasters from happening, it causes them..

   High Corrupt Time Dragon is a Heroic Dragon whose main typing is Time. High Corrupt Time Dragon can also learn Wind, Metal, and Chaos moves.

   Mô tả: Được thuyết phục bởi Con Rồng Hỗn Loạn Bị Hư hỏng, Con Rồng Thời Gian Bị Phá Hoại Cao Độ đã từ bỏ nhiệm vụ Anh Hùng của mình và giờ sử dụng khả năng du hành thời gian của mình vì tất cả những lý do sai trái. Nó không còn ngăn chặn những thảm họa xảy ra, nó gây ra chúng ..

   High Corrupt Time Dragon là một con Rồng Anh hùng có loại chính là Time. High Corrupt Time Dragon cũng có thể học các chiêu thức của Wind, Metal và Chaos.

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2910
Ngày phát hành:16-05-2022
Thể loại (Cat):11
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:6.000 viên ngọc
Thời gian nở:2 ngày 12 giờ
Thời gian triệu hồi:2 ngày
Hatch XP:999,999
Bán:2,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon will know upon hatching.

 
hnt time flag

 

Aging Fang

 2,000
Time –  12 hours

 
 
ic wind flag hntchannel

 

Last Breath

 2,700
Wind –  12 hours

 
 
ic metal flag hntchannel

 

Rust

 1,050
Metal –  12 hours

 
 
ic chaos flag hntchannel

 

Destiny Chains

 1,175
Chaos –  24 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon can learn through training.

 
hnt time flag

 

Aging Fang

 2,000
Time –  12 hours

 
 
ic wind flag hntchannel

 

Last Breath

 2,700
Wind –  12 hours

 
 
ic metal flag hntchannel

Rust+

 2,500
Metal –  12 hours

 
 
ic chaos flag hntchannel

 

Disorder

 1,350
Chaos –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

High Corrupt Time Dragon can be trained from 4 different element types, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Legend, Primal, Time, Earth, Ice, Magic, and Soul

ic legend flag hntchannel ic primal flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic magic flag hntchannel ic soul flag hntchannel 

KHẮC HỆ

High Corrupt Time Dragon has Time as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, so High Corrupt Time Dragon will be weak to the following elements:

ic wind flag hntchannel

 

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.7/5 - (20 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon