Legend Status Dragon

5/5 - (11 bình chọn)

Legend Status Dragon

hnt 2847 dragon legendstatus 3

L hnt channel

ic legend flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic plant flag hntchannel

     Description: A third of the Power Triad, Legend Status Dragon has researched the origins of the Legend element more than anyone. Once his dragon ancestors had attained the highest Combat Rank, their power spawned this transcendent element!.
     Legend Status Dragon is Legend Dragon with the main typing method Legend. Legend Status Dragon can also learn Ice, Electric, and Plant moves.

     Mô tả: Một phần ba của Power Triad, Legend Status Dragon đã nghiên cứu về nguồn gốc của yếu tố Legend hơn bất cứ ai. Một khi tổ tiên rồng của anh ta đã đạt được Xếp hạng Chiến đấu cao nhất, sức mạnh của chúng đã sinh ra nguyên tố siêu việt này !.

     Legend Status Dragon là Legend Dragon với kiểu gõ chính là Legend. Legend Status Dragon cũng có thể học các động tác Băng, Điện và Thực vật.

DETAILS

Dragon Code:2847
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Legend Status Dragon will know upon hatching.

 
ic legend flag hntchannel

 

Rainbow

 1,050
Legend –  12 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Snow Storm

 1,050
Ice –  12 hours

 
 
ic electric flag hntchannel

 

Electric Shock

 1,050
Electric –  12 hours

 
 
ic plant flag hntchannel

 

Poison Ivy

 650
Plant –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Legend Status Dragon can learn through training.

 
ic legend flag hntchannel

 

Aurora Borealis

 2,100
Legend –  24 hours

 
 
ic ice flag hntchannel

 

Cryogenic Freeze+

 1,950
Ice –  48 hours

 
 
ic electric flag hntchannel

 

Tesla Ray

 1,350
Electric –  48 hours

 
 
ic plant flag hntchannel

 

Beehive+

 1,950
Plant –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

The Superseder Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Dark, Electric, Sea, Light, Flame, War, Metal

ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel

KHẮC HỆ

The Superseder Dragon has Terra as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Superseder Dragon is weak to the the following elements: Metal, War

ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (11 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon