IVY ETERNAL DRAGON

4.4/5 - (5 bình chọn)

IVY ETERNAL DRAGON

                           hnt 3096 dragon ivyeternal 0 hnt 3096 dragon ivyeternal 1 hnt 3096 dragon ivyeternal 3 

L hnt channel

  ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel ic happiness flag hntchannel ic earth flag hntchannel

   Description: The Eternals: They deliver a brutal finishing blow to their enemies. Permanently rooted in its home dimension, the Ivy Eternal Dragon will never truly cross your mortal realm. It makes no sense to move to a place that will soon cease to exist..

   Ivy Eternal Dragon is a Legend Dragon with the main typing method is Plant. Ivy Eternal Dragon can also learn War, Happiness and Moving Earth.

  Miêu tả: The Eternals: Họ giáng một đòn kết liễu tàn bạo lên kẻ thù của mình. Bắt nguồn vĩnh viễn từ chiều không gian quê hương của nó, Ivy Eternal Dragon sẽ không bao giờ thực sự vượt qua cõi phàm trần của bạn. Sẽ thật vô nghĩa nếu di chuyển đến một nơi sẽ sớm không còn tồn tại..

  Ivy Eternal Dragon là Rồng huyền thoại với kiểu chính là Thực Vật . Ivy Eternal Dragon cũng có thể học Chiến Tranh, Hạnh Phúc và chuyển động Của Trái Đất .

DETAILS

Mã rồng:3096
Ngày phát hành:17-Mar-2023
Thể loại (Cat):9
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:4.500 viên đá quý
Thời gian nở:2 ngày
Thời gian triệu hồi:1 ngày 12 giờ
Nở XP:500,000
Bán:1,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic plant flag hntchannelLeaf Blast
 1,050

Plant –  12 hours

ic war flag hntchannelGiant Claw
 1,050

War –  48 hours

ic happiness flag hntchannelBrilliant Fireworks
 1,050

Happiness –  24 hours

ic earth flag hntchannelEarthquake
 550

Earth –  12 hours

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training..

ic plant flag hntchannelBeehive+
 1,950

Plant –  48 hours

ic war flag hntchannelAstro Hit
 1,400

War –  48 hours

ic happiness flag hntchannelAppeal
 1,350

Happiness –  48 hours

ic earth flag hntchannelSand Storm+
 1,950

Earth –  48 hours

SÁT THƯƠNG X2

Ivy Eternal Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal great damage to dragons with the main systems being Water, Light, Earth, Darkness, Magic, Chaos, Fire and Electricity.

ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic magic flag hntchannel ic chaos flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic electric flag hntchannel

KHẮC HỆ

Ivy Eternal Dragon has Plant as its main type. The first element of the dragon always determines its weakness, so Ivy Eternal Dragon is weak with the following elements: Fire, Ice

ic fire flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.4/5 - (5 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *