HEALING KARMA DRAGON

4.7/5 - (12 bình chọn)

HEALING KARMA DRAGON

 

    Description: Acting as the healer of the Karma Collective, the Healing Karma Dragon will tend to her group’s wounds caused by their Corrupted foes. However, make no mistake, she can also harm as much as she heals….
   Healing Karma Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Plant . The Healing Karma Dragon can also learn Light, Water, and Fire moves.

    Mô tả: Đóng vai trò là người chữa trị của Karma Collective, Healing Karma Dragon sẽ chữa trị vết thương cho nhóm của cô do kẻ thù bị hỏng của họ gây ra. Tuy nhiên, đừng nhầm, cô ấy cũng có thể gây hại nhiều như chữa bệnh ….

     Healing Karma Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Thực vật. Healing Karma Dragon cũng có thể học các chiêu thức Ánh sáng, Nước và Lửa.

DETAILS

Dragon Code:2888
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

 

Leaf Blast

 1,050
Plant –  12 hours

 
 

 

Light Star

 1,050
Light –  48 hours

 
 

 

Storm

 1,050
Water –  12 hours

 
 

 

Lava Balls

 550
Fire –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

 

Beehive+

 1,950
Plant –  48 hours

 
 

 

Out Of Time+

 1,950
Light –  48 hours

 
 

 

Whirlpool

 1,350
Water –  48 hours

 
 

 

Magma Storm

 1,350
Fire –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Healing Karma Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Water, Light, Electricity, Darkness, Fire, War, Real Objects and Ice

KHẮC HỆ

Healing Karma Dragon has Plant as its main system. The first element of the dragon always determines its weak point, so Healing Karma Dragon is weak with the following elements: Fire, Ice

 

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.7/5 - (12 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *