SUPERSEDER DRAGON

5/5 - (5 bình chọn)

SUPERSEDER DRAGON

hnt 2846 dragon superseder 3

L hnt channel

ic earth flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic water flag hntchannel ic electric flag hntchannel

      Superseder Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Terra. Superseder Dragon can also learn Natural, Sea, and Electric moves.

      Description: Brothers of the successor Dragon, Superseder Dragon went too far in letting his brothers get the coveted apprentice position of the High Reign Dragons. It’s time to play dirty…

     Superseder Dragon là một con Rồng huyền thoại có tên gõ chính là Terra. Superseder Dragon cũng có thể học các đòn Tự nhiên, Biển và Điện.

     Mô tả: Anh em của Rồng kế vị, Superseder Dragon đã đi quá xa khi để những người anh em của mình có được vị trí học việc đáng thèm muốn của những con Rồng trị vì tối cao. Đã đến lúc chơi bẩn …

DETAILS

Dragon Code:2846
Release date:
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Superseder Dragon will know upon hatching.

ic earth flag hntchannelTumbleweed
Damage: 1050 | earth
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant
ic water flag hntchannelFlooding
Damage: 650 | water
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Superseder Dragon can learn through training.

ic earth flag hntchannelSand Storm+
Damage: 1950 | earth | 2 days
ic plant flag hntchannelBeehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days
ic water flag hntchannelWhirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
ic electric flag hntchannelTesla Ray+
Damage: 1950 | electric | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

The Superseder Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Dark, Electric, Sea, Light, Flame, War, Metal

ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel

KHẮC HỆ

The Superseder Dragon has Terra as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Superseder Dragon is weak to the the following elements: Metal, War

ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (5 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *