VISION DRAGON

4.9/5 - (15 bình chọn)

VISION DRAGON

hnt 2730 dragon vision 3

L hnt channel

ic light flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic dark flag hntchannel 

  Description: Unchained Sensate Squad: While in captivity, the Vision Dragon developed enhanced sight. After being freed by Nyx and swearing loyalty to her, this dragon uses its many eyes to pinpoint hiding Dragon Masters..
   Vision Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Light . The Vision Dragon can also learn Metal, Fire, and Dark moves. 

   Mô tả: Biệt đội Sensate Unchained: Trong khi bị giam cầm, Vision Dragon đã phát triển khả năng nhìn nâng cao. Sau khi được Nyx giải thoát và thề trung thành với cô ấy, con rồng này sử dụng nhiều con mắt của mình để xác định chính xác các Dragon Master đang ẩn náu ..

   Vision Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Ánh sáng. Vision Dragon cũng có thể học các chiêu thức Kim loại, Lửa và Bóng tối.

DETAILS

Dragon Code:2730
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

ic light flag hntchannel

 

Light Star

 1,050
Light –  48 hours

 
 
ic metal flag hntchannel

 

Rust

 1,050
Metal –  12 hours

 
 
ic fire flag hntchannel

 

Nuclear Hit

 1,050
Fire –  12 hours

 
 
ic dark flag hntchannel

 

Life Drain

 550
Dark –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

ic light flag hntchannel

 

Enlightening Wisdom

 1,200
Light –  48 hours

 
 
ic metal flag hntchannel

 

Rust+

 2,500
Metal –  12 hours

 
 
ic fire flag hntchannel

 

Magma Storm+

 1,950
Fire –  48 hours

 
 
ic dark flag hntchannel

 

Black Hole

 1,350
Dark –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Vision Dragon can be trained from 4 different element types, so it can strongly brand dragons with the main systems being Electric, Dark, Earth, Ice, Plant, Metal, and Light

ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Vision Dragon có Light là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Vision Dragon yếu với các yếu tố sau: Plant, Dark

ic plant flag hntchannel ic dark flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (15 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon