OLFA DRAGON

5/5 - (16 bình chọn)

OLFA Dragon

   Olfa Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Plant. Olfa Dragon can also learn Earth, Water and Shadow moves

   Description: Sensation Squad: While in captivity, Olfa Dragon developed an extremely high sense of smell. After being freed by Nyx and swore allegiance to her, this dragon uses its large snout to sniff out naughty Dragon Masters..

   Olfa Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Thực vật. Olfa Dragon cũng có thể học các động tác Đất, Nước và Bóng tối

   Miêu tả: Biệt đội không có cảm giác: Khi bị giam cầm, Olfa Dragon đã phát triển khứu giác cực cao. Sau khi được Nyx giải thoát và thề sẽ trung thành với cô ấy, con rồng này sử dụng chiếc mõm lớn của mình để đánh hơi những Dragon Master nghịch ngợm ..

DETAILS

Dragon Code:2723
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dragon will know upon hatching.

 

Leaf Blast

 1,050
Plant –  12 hours

 
 

 

Tumbleweed

 1,050
Earth –  12 hours

 
 

 

Storm

 1,050
Water –  12 hours

 
 
 

Leech

 650
Dark –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dragon can learn through training.

 

Beehive+

 1,950
Plant –  48 hours

 
 

 

Asteroid

 1,200
Earth –  24 hours

 
 

 

Whirlpool+

 1,950
Water –  48 hours

 
 

 

Black Hole

 1,350
Dark –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

Olfa Dragon can be trained from 4 different element types, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Water, Light, Electric, Dark, Fire, War, and Metal

KHẮC HỆ

Olfa Dragon has Plant as its main system. The first element of a dragon always determines its weak point, so Olfa Dragon is weak with the following elements: Fire, Ice

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (16 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *