HIGH FAMINE DRAGON

4.8/5 - (11 bình chọn)

Lorem ipsum dolor sit amet...

H hnt channel

  hnt 2946 dragon highfamine 0 hnt 2946 dragon highfamine 1 hnt 2946 dragon highfamine 3

                                                                        ic primal flag hntchannel ic soul flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel

  

     Description: Once a pile of bones, the High Famine Dragon rose to power in a rather unusual way… After satisfying its hunger with the remains of the fallen, its potential was unleashed. full hype. However, this dragon never felt full; maybe a delicious Dragon Master will do it?.

High Famine Dragon is a Heroic Dragon whose primary typing is Primal. High Famine Dragon can also learn Soul, Plant, and War moves.

     Mô tả: Từng là một đống xương, High Famine Dragon vươn lên nắm quyền theo một cách khá bất thường … Sau khi thỏa mãn cơn đói của nó với những gì còn sót lại, tiềm năng của nó đã được giải phóng. cường điệu đầy đủ. Tuy nhiên, con rồng này không bao giờ cảm thấy no; có lẽ một Dragon Master ngon lành sẽ làm điều đó ?.

High Famine Dragon là một con Rồng Anh hùng có kiểu gõ chính là Primal. High Famine Dragon cũng có thể học các chiêu thức Soul, Plant và War.

   

DETAILS

Dragon City

Dragon Code:2946
Ngày phát hành:30-Sep-2022
Thể loại (Cat):11
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:6,000 gems
Thời gian nở:2 days 12 hours
Summon Time:2 days
Hatch XP:999,999
Bán:2,000,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon will know upon hatching.

ic primal flag hntchannel

 

Slash of Ages

 1,200

Primal –  12 hours

ic soul flag hntchannel

 

Ghostly Blades

 1,200

Soul –  24 hours

ic plant flag hntchannel

Leaf Blast

 1,050

Plant –  12 hours

ic war flag hntchannel

 

Giant Claw

 1,050

War –  48 hours

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Crypt Keeper Dragon can learn through training.

ic primal flag hntchannel

 

Original Pain

 2,000

Primal –  24 hours

ic soul flag hntchannel

 

Supernatural

 1,350

Soul –  48 hours

ic plant flag hntchannel

 

Beehive+

 1,950

Plant –  48 hours

ic war flag hntchannel

 

Astro Hit+

 2,000

War –  48 hours

SÁT THƯƠNG X2

High Famine Dragon can be trained from 4 different element types, so it can inflict heavy damage on dragons with the main systems being Pure, Dream, Beauty, Water, Light, Earth, and Dark

ic pure flag hntchannel ic dream flag hntchannel ic beauty flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic dark flag hntchannel

KHẮC HỆ

High Famine Dragon có Primal là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó High Famine Dragon yếu với các yếu tố sau: Legend

ic legend flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (11 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon