HIGH ANOMALY DRAGON

5/5 - (27 bình chọn)

HIGH ANOMALY DRAGON

   

    

  Description: Dragon of the heroic era; and it looks like he just arrived at the right time! High Anomaly Dragon is the key to stopping Nyx and saving Dragon City’s 10th Birthday! Would you dare to ask God for help during this time?

   High Anomaly Dragon is a Heroic Dragon whose main typing is Time. High Anomaly Dragon can also learn Shadow, Light, and Fire moves.

  Mô tả: Rồng của thời đại anh hùng; và có vẻ như anh ấy vừa đến đúng lúc! High Anomaly Dragon là chìa khóa để ngăn chặn Nyx và cứu Sinh nhật lần thứ 10 của Dragon City! Bạn có dám cầu xin Chúa giúp đỡ trong thời gian này không?

   High Anomaly Dragon là một con Rồng anh hùng có kiểu gõ chính là Thời gian. High Anomaly Dragon cũng có thể học các chiêu thức Bóng tối, Ánh sáng và Lửa.

DETAILS

ID: 2878

Category: 11

Breedable: No

Hatch Time: 60 hours (2 days 12 hours)

Breed Time: 48 hours (2 days)

Summon Time: 96 Hours (4 days)

Experience Gain (XP): 999999

Shop Price: 6000  – Not for sale on normal days

Orbs Needed For Summon: 100

First Event Appearance: Blood Eclipse Heroic Race – Blood Eclipse Event (03/02/22 – 14/02/22)

BASE MOVES

These are the moves that High Occult Titan Dragon will know upon hatching.

 

Time Warp

 1,900
Time –  1 hours

 
 
 

Ghost Cloud

 1,050
Dark –  12 hours

 
 
 

Light Star

 1,050
Light –  48 hours

 
 
 

Nuclear Hit

 1,050
Fire –  12 hours

 

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Occult Titan Dragon can learn through training.

 

Paradox

 2,500
Time –  8 hours

 
 

 

The Grim Reaper

 1,200
Dark –  24 hours

 

 

Out Of Time+

 1,950
Light –  48 hours

 
 

 

Magma Storm+

 1,950
Fire –  48 hours

 

SÁT THƯƠNG X2

High Anomaly Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Legend, Primal, Metal, Light, Electric, Dark, Plant and Ice

KHẮC HỆ

High Anomaly Dragon has Time as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, therefore High Anomaly Dragon is weak with the following elements: Wind

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (27 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *