SUCCESSOR DRAGON

4.9/5 - (14 bình chọn)

SUCCESSOR DRAGON

hnt 2845 dragon successor 3

                                   L hnt channel ic legend flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic plant flag hntchannel

     The successor Dragon is the Legendary Dragon with the main typing method being Legend. The successor Dragon can also learn Wind, Electric, and Plant moves. Check out the dragon city element strengths and weaknesses chart here Compare the Dragon Successor to another dragon here

     Description: The older sister to the Superseder Dragon, the successor Dragon has a few tricks up his sleeve when it comes to surpassing his brother. She’s ready to prove herself to the Dragon that reigns supreme and become her successor!.

     Rồng kế nhiệm là Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Huyền thoại. Rồng kế nhiệm cũng có thể học các động tác Gió, Điện và Thực vật. Xem biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của yếu tố thành phố rồng tại đây So sánh Rồng kế vị với một con rồng khác tại đây

     Mô tả: Là chị gái của Superseder Dragon, Rồng kế nhiệm có một vài thủ thuật khi vượt qua anh trai của mình. Cô ấy đã sẵn sàng để chứng tỏ mình với con Rồng ngự trị tối cao và trở thành người kế nhiệm của cô ấy !.

 

DETAILS

Dragon Code:2845
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

Normal SkillNormal Skill PowerTrained SkillTrained Skill Power
Rainbow
ic legend flag hntchannel
1,050Aurora Borealis
24 Hours
ic legend flag hntchannel
2,100
Sky Cutter
ic wind flag hntchannel
1,400Air Blast
12 Hours
ic wind flag hntchannel
2,100
Electric Shock
ic electric flag hntchannel
1,050Tesla Ray+
48 Hours
ic electric flag hntchannel
1,950
Poison Ivy
ic plant flag hntchannel
650Beehive+
48 Hours
ic plant flag hntchannel
1,950

SÁT THƯƠNG X2

Successor Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being  Primal, Wind, Water, Metal, and  Light

ic primal flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic water flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Successor Dragon has Legend as its main system. The first elements of the dragon always determine its weak points, so the Dragon inherits those elements with the following elements: Pure

ic pure flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (14 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon