Dark Titan Dragon

4.9/5 - (19 bình chọn)

DARK TITAN DRAGON

DARK TITAN DRAGON

                                   

 

   Description: An evil member of the titan gods that once protected the City of Dragons. The Dark Titan Dragon deserted from the Titan army and has never been seen since.

   Never let the light go out, for this Titan is no longer here to protect.. Dark Titan Dragon is a legendary Dragon whose main type is Darkness. Dark Titan Dragon can also learn War, Ice, and Metal moves.

   Check out the dragon city strengths and weaknesses chart here Compare the Dark Titan Dragon with another dragon here

  Miêu tả: Thành viên ác độc của các vị thần titan từng bảo vệ Thành phố Rồng. Dark Titan Dragon đã đào ngũ khỏi đội quân Titan và không bao giờ được nhìn thấy kể từ đó. 

   Đừng bao giờ để ánh sáng tắt, vì Titan này không còn ở đây để bảo vệ .. Dark Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại với loại hình chính là Bóng Tối . Dark Titan Dragon cũng có thể học các đòn Chiến Tranh, Băng và Kim Loại . 

   Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Dark Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2463
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Dark Titan Dragon will know upon hatching.

 
Ghost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
Giant Claw
Damage: 1050 | war
 
 
 
Snow Storm
Damage: 1050 | ice
 
 
 
Rust
Damage: 1050 | metal

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Dark Titan Dragon can learn through training.

 
Black Hole+
Damage: 1950 | dark | 2 days
 
 
 
War Fist+
Damage: 2100 | war | 2 days
 
 
 
Cryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days
 
 
 
Ninja Stars
Damage: 1350 | metal | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Dark Titan Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Metal, Light, Earth, Fire, Plant, War, and Ice

KHẮC HỆ

Dark Titan Dragon has Dark as its main type. The first element of a dragon always determines its weak point, so Dark Titan Dragon is weak to the following elements: Earth , Light

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (19 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *