Sea Titan Dragon

4.9/5 - (24 bình chọn)

SEA TITAN DRAGON

SEA TITAN DRAGON

                                   

     Description: Sea member of the titan gods that once protected Dragon City. The Sea Titan Dragon brings torrential rain to the lands, creating large bodies of water for all aquatic species to ..

     Sea Titan Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Water. The Sea Titan Dragon can also learn Ice, Light, and Plant moves.

     Check out the dragon city element strengths and weaknesses chart here Compare Sea Titan Dragon with another dragon here

         Miêu tả: Thành viên biển của các vị thần titan đã từng bảo vệ Thành phố Rồng. Sea Titan Dragon đã mang những cơn mưa xối xả đến các vùng đất, tạo ra những vùng nước lớn cho tất cả các loài thủy sinh đến .. 

     Sea Titan Dragon là một con Rồng trong truyền thuyết với khả năng gõ chính là Nước . Sea Titan Dragon cũng có thể học Băng, Ánh Sáng và di chuyển Thực Vật . 

      Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Sea Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2487
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Sea Titan Dragon will know upon hatching.

 
Storm
Damage: 1050 | water
 
 
 
Ice Spikes
Damage: 650 | ice
 
 
 
Light Prism
Damage: 750 | light
 
 
 
Leaf Blast
Damage: 1050 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Sea Titan Dragon can learn through training.

 
Whirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
 
Icy Wind+
Damage: 1800 | ice | 24 hours
 
 
 
Enlightening Wisdom
Damage: 1200 | light | 2 days
 
 
 
Rotting Spell
Damage: 1200 | plant | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Sea Titan Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Fire, War, Plant, Electric, Dark, Water, and Light .

KHẮC HỆ

Sea Titan Dragon has Water as its main system. The first element of the dragon always determines its weak point, so the Sea Titan Dragon is weak to the following elements: Plant , Electric

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (24 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *