RUG DRAGON

4.9/5 - (20 bình chọn)

RUG DRAGON

RUG DRAGON

                                   

   

     Description: Hes back! The Rug Dragon is definitely one you dont want to miss. Add this guy to your team and join in on his epic videos and challenges!
     The Rug Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Sea. The Rug Dragon can also learn LightTerra and Ice moves.

      Mô tả: Đã quay lại! Rug Dragon chắc chắn là một trong những bạn không muốn bỏ lỡ. Thêm anh chàng này vào nhóm của bạn và tham gia vào các video và thử thách hoành tráng của anh ấy!

      Rug Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Sea. Rug Dragon cũng có thể học các đòn Light, Terra và Ice.

DETAILS

Dragon Code:2853
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Rug Dragon will know upon hatching.

 
Storm
Damage: 1050 | water
 
 
 
Light Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
Tumbleweed
Damage: 1050 | earth
 
 
 
Frost Nova
Damage: 550 | ice

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Rug Dragon can learn through training.

 
Whirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
 
Enlightening Wisdom
Damage: 1200 | light | 2 days
 
 
 
Sand Storm
Damage: 1350 | earth | 2 days
 
 
 
Cryogenic Freeze+
Damage: 1950 | ice | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

The Rug Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Flame, War, Electric, Dark, Nature

KHẮC HỆ

The Rug Dragon has Sea as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Rug Dragon is weak to the the following elements: Nature, Electric

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (20 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *