Nature Titan Dragon

5/5 - (17 bình chọn)

Nature Titan Dragon

Nature Titan Dragon

                                             

   

    Description: The earthy member of the titan deities that once protected Dragon City, the Nature Titan Dragon is telepathically connected to all of the flora in Dragon City, therefore able to protect young dragons from afar. Its stance is solid..

   Nature Titan Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Plant . The Nature Titan Dragon can also learn Water, Light, and Ice moves. Check element dragon city strong and weakness chart here.

Mô tả: Là thành viên trái đất của các vị thần titan từng bảo vệ Thành phố Rồng, Thiên nhiên Rồng Titan được kết nối thần giao cách cảm với tất cả hệ thực vật trong Thành phố Rồng, do đó có thể bảo vệ những con rồng con từ xa.

   Lập trường của nó là vững chắc .. Bản chất Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại với kiểu gõ chính là Thực vật. Nature Titan Dragon cũng có thể học các động tác Nước, Ánh sáng và Băng. Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Nature Dragon Titan với một con rồng khác tại đây

DETAILS

 

Dragon Code:2738
Release date:10-Mar-2020
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Nature Titan Dragon will know upon hatching.

 
Leaf Blast
Damage: 1050 | plant
 
 
 
Storm
Damage: 1050 | water
 
 
 
Light Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
Snow Storm
Damage: 1050 | ice

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Nature Titan Dragon can learn through training.

 
Beehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days
 
 
 
Acid Rain+
Damage: 1800 | water | 24 hours
 
 
 
Out Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days
 
 
 
Cryogenic Freeze
Damage: 1350 | ice | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Nature Titan Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Water, Light, Fire, War, Electric, Dark, and Plant.

KHẮC HỆ

Nature Titan Dragon has a Plant as its main system. The first element of a dragon always determines its weak point, so Nature Titan Dragon is weak to the following elements: Fire , Ice

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (17 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *