ELDER BLAZE DRAGON

4.8/5 - (37 bình chọn)

ELDER BLAZE DRAGON

ELDER BLAZE DRAGON

hnt 2676 dragon elderblaze 3

                                   L hnt channel ic fire flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic light flag hntchannel ic war flag hntchannel

   

  Description: The hopeful member of the Spirit Elders, the Elder Blaze Dragon represents the light found after destruction. 

   This majestic Elder is only seen during situations of severe wrongdoing.. Elder Blaze Dragon is a Legend Dragon with the primary typing of Fire .  

   The Elder Blaze Dragon can also learn Wind, Light, and War moves. Check element dragon city strong and weakness chart here Compare Elder Blaze Dragon with another dragon here 

   Mô tả: Là thành viên đầy hy vọng của Spirit Elders, Elder Blaze Dragon đại diện cho ánh sáng được tìm thấy sau khi bị hủy diệt. 

   Elder uy nghiêm này chỉ được nhìn thấy trong những tình huống phạm sai lầm nghiêm trọng .. Elder Blaze Dragon là một con Rồng huyền thoại với loại lửa chính là Lửa.

    Elder Blaze Dragon cũng có thể học các chiêu thức Gió, Ánh sáng và Chiến tranh. Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và yếu của thành phố rồng tại đây So sánh Elder Blaze Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2676
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

 

BASE MOVES

These are the moves that Elder Blaze Dragon will know upon hatching.

 
ic fire flag hntchannelNuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
ic wind flag hntchannelSky Cutter
Damage: 1400 | wind
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Prism
Damage: 750 | light
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Elder Blaze Dragon can learn through training.

 
ic fire flag hntchannelMagma Storm+
Damage: 1950 | fire | 2 days
 
 
 
ic wind flag hntchannelAir Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours
 
 
 
ic light flag hntchannelEnlightenment+
Damage: 1800 | light | 2 days
 
 
 
ic war flag hntchannelAstro Hit
Damage: 1400 | war | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

Elder Blaze Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Plant, Ice, Wind, Electric, Dark, Earth, and Fire

ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel

KHẮC HỆ

The Elder Blaze Dragon has Flame as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Elder Blaze Dragon is weak to the the following elements: Sea, War

ic war flag hntchannel ic water flag hntchannel 

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (37 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon