Electric Titan Dragon

4.9/5 - (18 bình chọn)

Electric Titan Dragon

Electric Titan Dragon

hnt 2739 dragon electrictitan b 3

                                   L hnt channel ic electric flag hntchannel  ic metal flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic water flag hntchannel

       Description: An energetic member of the titan gods that once guarded the Dragon City, the Electric Titan Dragon amazes you in so many ways! It can absorb static energy in clouds and earth and project it on its enemies..

    Electric Titan Dragon is a legendary dragon whose main percussion is Electric. Electric Titan Dragon can also learn Metal, Fire, and Water moves. See dragon city strengths and weaknesses chart here Compare Electric Titan Dragon with another dragon here.

    Mô tả: Là thành viên tràn đầy năng lượng của các vị thần titan đã từng canh giữ Thành phố Rồng, Rồng Titan Điện khiến bạn kinh ngạc theo nhiều cách khác nhau! Nó có thể hấp thụ năng lượng tĩnh trong các đám mây và trái đất và chiếu vào kẻ thù của nó ..
    Electric Titan Dragon là một con rồng huyền thoại có bộ gõ chính là Electric. Electric Titan Dragon cũng có thể học các động tác Kim loại, Lửa và Nước. Xem biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của thành phố rồng tại đây
So sánh Electric Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2739
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Electric Titan Dragon will know upon hatching.

 
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
ic metal flag hntchannelRust
Damage: 1050 | metal
 
 
 
ic fire flag hntchannelNuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Electric Titan Dragon can learn through training.

 
ic electric flag hntchannelTesla Ray+
Damage: 1950 | electric | 2 days
 
 
 
ic metal flag hntchannelCannon Balls+
Damage: 1800 | metal | 24 hours
 
 
 
ic fire flag hntchannelFlamethrower+
Damage: 1800 | fire | 24 hours
 
 
 
ic water flag hntchannelWhirlpool
Damage: 1350 | water | 2 days
 

SÁT THƯƠNG X2

Electric Titan Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Water, Metal, Earth, Ice, Plant, Fire, and War

ic water flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel

KHẮC HỆ

Electric Titan Dragon has Electric as its main system. The first element of a dragon always determines its weak point, so Electric Titan Dragon is weak to the following elements: Earth , Light

ic earth flag hntchannel ic light flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (18 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

2 thoughts on “Electric Titan Dragon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *