HIGH REIGN DRAGON

4.8/5 - (133 bình chọn)

HIGH REIGN DRAGON

H hnt channelhnt 2844 dragon highreigndragon 0 hnt 2844 dragon highreigndragon 1 hnt 2844 dragon highreigndragon 3 

  ic legend flag hntchannel ic war flag hntchannel ic light flag hntchannel ic electric flag hntchannel

     The High Reign Dragon is a Heroic Dragon with the primary typing of Legend. The High Reign Dragon can also learn War, Light and Electric moves.
 
     Description: After losing her horn at the hands of the Corrupted, the High Reign Dragon swore to take revenge by building her own supreme army. She only recruits those who show Heroic potential… Whom will she choose to be her next student?

     High Reign Dragon là một con Rồng Anh hùng với kiểu gõ chính là Huyền thoại. High Reign Dragon cũng có thể học các chiêu thức Chiến tranh, Ánh sáng và Điện.

     Mô tả: Sau khi đánh mất chiếc sừng của mình dưới tay của Kẻ hủy diệt, Con rồng Vương triều tối cao đã thề sẽ trả thù bằng cách xây dựng đội quân tối cao của riêng mình. Cô ấy chỉ tuyển những người thể hiện tiềm năng Anh hùng … Cô ấy sẽ chọn ai làm học trò tiếp theo của mình?

DETAILS

DRAGON INFO

Category: 11

ID: 2844

Breedable: No

Hatch Time: 60 hours (2 days 12 hours)

Breed Time: 48 hours (2 days)

Summon Time: 96 Hours (4 days)

Experience Gain (XP): 999999

Shop Price: 6000  – Not for sale on normal days

Orbs Needed For Summon: 100

First Event Appearance: Blood Eclipse Heroic Race – Blood Eclipse Event (03/02/22 – 14/02/22)

SÁT THƯƠNG X2

The High Reign Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Primal, Flame, Terra, Electric, Dark, Sea, Metal

ic primal flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic metal flag hntchannel

BASE MOVES

KHẮC HỆ

The High Reign Dragon has Legend as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the High Reign Dragon is weak to the the following elements: Pure

ic pure flag hntchannel

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that High Reign Dragon will know upon hatching.

 
ic legend flag hntchannelRainbow
Damage: 1050 | legend
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric

These are the moves that High Reign Dragon can learn through training.

 
ic legend flag hntchannelAurora Borealis+
Damage: 2400 | legend | 24 hours
 
 
 
ic war flag hntchannelAstro Hit+
Damage: 2000 | war | 2 days
 
 
 
ic light flag hntchannelOut Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectro Ball
Damage: 1200 | electric | 24 hours

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (133 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *