BEAUTICIA DRAGON

5/5 - (19 bình chọn)

BEAUTICIA DRAGON

BEAUTICIA DRAGON

hnt 2834 dragon beautica 3

                                   L hnt channel ic beauty flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic electric flag hntchannel

   

   Description: Elegant, poised, and calculated; the Beauticia Dragon is the strict and overbearing mother of the Graceful Dragon. Though, having bravely fought in the Primal wars, shes understandably displeased at her daughters new love interest…

    The Beauticia Dragon is a Legendary Dragon with the primary typing of Beauty. The Beauticia Dragon can also learn Dark, Ice and Electric moves.

     Mô tả: Thanh lịch, đĩnh đạc, và tính toán; Beauticia Dragon là mẹ nghiêm khắc và hống hách của Graceful Dragon. Mặc dù, đã dũng cảm chiến đấu trong các cuộc chiến tranh Nguyên thủy, có thể hiểu được bà không hài lòng trước mối tình mới của con gái mình …

     Beauticia Dragon là một con Rồng huyền thoại với đặc điểm chính là Vẻ đẹp. Beauticia Dragon cũng có thể học các chiêu thức Hắc ám, Băng và Điện.

 

DETAILS

Dragon Code:2834
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Beauticia Dragon will know upon hatching.

 
ic beauty flag hntchannelPollination
Damage: 1200 | beauty
 
 
 
ic dark flag hntchannelLife Drain
Damage: 550 | dark
 
 
 
ic ice flag hntchannelFrost Nova
Damage: 550 | ice
 
 
 
ic light flag hntchannelLightning
Damage: 550 | electric

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Beauticia Dragon can learn through training.

 
ic beauty flag hntchannelGrace Touch
Damage: 1350 | beauty | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelThe Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
ic ice flag hntchannelCryogenic Freeze+
Damage: 1950 | ice | 2 days
 
 
 
ic light flag hntchannelTesla Ray
Damage: 1350 | electric | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

The Beauticia Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Metal, Light, Nature, War, Sea

ic metal flag hntchannel ic light flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic war flag hntchannel ic water flag hntchannel

 

KHẮC HỆ

The Beauticia Dragon has Beauty as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Beauticia Dragon is weak to the the following elements: None.

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (19 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon