TRUTHBENDER DRAGON

5/5 - (7 bình chọn)

TRUTHBENDER DRAGON

TRUTHBENDER DRAGON

hnt 2843 dragon truthbender 3L hnt channel

ic plant flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic war flag hntchannel ic metal flag hntchannel

           Truthbender Dragon is a Legendary Dragon whose main characteristic is Nature. The Truth Dragon can also learn Terra, War, and Metal moves.

     Description: Sure, Truth Dragon’s wooden nose grows longer every time he lies, but what you don’t know is that you believe that lie too! Hell convinces you to join his team without you even realizing it.

     Truthbender Dragon là một con Rồng huyền thoại có đặc điểm chính là Tự nhiên. Rồng Chân Lý cũng có thể học các đòn Terra, War và Metal.

     Mô tả: Chắc chắn, mũi gỗ của Truth Dragon dài ra mỗi khi anh ta nói dối, nhưng điều bạn không biết là bạn cũng tin lời nói dối đó! Địa ngục thuyết phục bạn tham gia vào đội của anh ta mà bạn không hề nhận ra.

DETAILS

Dragon Code:2843
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Truthbender Dragon will know upon hatching.

 
ic plant flag hntchannelStitching Roots
Damage: 550 | plant
 
 
 
ic earth flag hntchannelEarthquake
Damage: 550 | earth
 
 
 
ic war flag hntchannelGiant Mouth
Damage: 975 | war
 
 
 
ic metal flag hntchannelMagneto
Damage: 650 | metal

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Truthbender Dragon can learn through training.

 
ic plant flag hntchannelBeehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days
 
 
 
ic earth flag hntchannelSand Storm
Damage: 1350 | earth | 2 days
 
 
 
ic war flag hntchannelAstro Hit
Damage: 1400 | war | 2 days
 
 
 
ic metal flag hntchannelNinja Stars+
Damage: 1950 | metal | 2 days

SÁT THƯƠNG X2

The Truthbender Dragon can be trained with moves from 4 different element types, as a result it can deal strong damage to dragons with primary elements of: Sea, Light, Dark, Electric, Flame, Terra, Ice

ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic ice flag hntchannel

KHẮC HỆ

The Truthbender Dragon has Nature as its primary element. The first element of a dragon always determines its weaknesses, therefore the Truthbender Dragon is weak to the the following elements: Flame, Ice

ic fire flag hntchannel ic ice flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon