Primal Titan Dragon

4.8/5 - (26 bình chọn)

Primal Titan Dragon

Primal Titan Dragon

hnt 2381 dragon primaltitan 3

                                   L hnt channel ic primal flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic plant flag hntchannel

         Description: A prehistoric member of the titan gods that once guarded the Dragon City. Primal Titan Dragon is somewhat feared by its titan teammates due to its primitive hunting techniques. It has no mercy..

     Primal Titan Dragon is a legendary Dragon with Primal primary typing. The Primordial Titan can also learn Earth, Fire, and Plant moves.

     Check out the dragon city element strengths and weaknesses chart here Compare Primal Titan Dragon with another dragon here

     Miêu tả: Thành viên thời tiền sử của các vị thần titan từng bảo vệ Thành phố Rồng. Primal Titan Dragon có phần sợ hãi bởi các đồng đội titan của nó do kỹ thuật săn mồi nguyên thủy của nó. Nó không có lòng thương xót ..
     Primal Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại với cách gõ chính của Primal. Rồng Titan Nguyên thủy cũng có thể học các động tác Đất, Lửa và Thực vật.

     Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của yếu tố thành phố rồng tại đây
So sánh Primal Titan Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2381
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Primal Titan Dragon will know upon hatching.

 
ic primal flag hntchannelSlash of Ages
Damage: 1200 | primal
 
 
 
ic earth flag hntchannelMeteor Shower
Damage: 650 | earth
 
 
 
ic fire flag hntchannelNuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Primal Titan Dragon can learn through training.

 
ic primal flag hntchannelOriginal Pain
Damage: 2000 | primal | 24 hours
 
 
 
ic earth flag hntchannelAsteroid+
Damage: 1800 | earth | 24 hours
 
 
 
ic fire flag hntchannelMagma Storm+
Damage: 1950 | fire | 2 days
 
 
 
ic plant flag hntchannelRotting Spell+
Damage: 1800 | plant | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Primal Titan Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Pure, Electric, Dark, Plant, Ice, Water, và Light

ic pure flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Primal Titan Dragon có Primal là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Primal Titan Dragon yếu với các yếu tố sau: Legend

ic legend flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (26 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *