Light Titan Dragon

5/5 - (10 bình chọn)

Light Titan Dragon

Light Titan Dragon

hnt 2379 dragon lighttitan 3

                                   L hnt channel ic light flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic plant flag hntchannel

     Description: Radiant member of the titan gods that once guarded the Dragon City. The Light Titan Dragon is pure light, however recently it has gone all out to search for the Dark Titan Dragon that has deserted from the Titan legion..

     Light Titan Dragon is a legendary Dragon whose main name is Light. The Light Titan can also learn Electric, Fire, and Plant attacks.

     See the dragon city element strengths and weaknesses chart here Compare the Light Titan Dragon with another dragon here

    Mô tả: Thành viên rạng rỡ của các vị thần titan từng canh giữ Thành phố Rồng. Light Titan Dragon là ánh sáng thuần túy, tuy nhiên gần đây nó đã dốc toàn lực để tìm kiếm Dark Titan Dragon đã đào ngũ khỏi binh đoàn Titan ..
      Light Titan Dragon là một con Rồng huyền thoại có tên gõ chính là Light. Titan Ánh sáng cũng có thể học các đòn tấn công Điện, Lửa và Thực vật.

     Xem biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của yếu tố thành phố rồng tại đây
So sánh Rồng Titan Ánh sáng với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2379
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Light Titan Dragon will know upon hatching.

 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
ic electric flag hntchannelElectric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
ic fire flag hntchannelNuclear Hit
Damage: 1050 | fire
 
 
 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Light Titan Dragon can learn through training.

 
ic light flag hntchannelOut Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days
 
 
 
ic electric flag hntchannelTesla Ray+
Damage: 1950 | electric | 2 days
 
 
 
ic fire flag hntchannelMagma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days
 
 
 
ic plant flag hntchannelRotting Spell
Damage: 1200 | plant | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Light Titan Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Electric, Dark, Water, Metal, Plant, Ice, và Light

ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic water flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic light flag hntchannel

KHẮC HỆ

Light Titan Dragon có Light là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Light Titan Dragon yếu với các yếu tố sau: Plant, Dark

ic dark flag hntchannel ic plant flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (10 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *