GREEN MEADOWS DRAGON

5/5 - (15 bình chọn)

GREEN MEADOWS DRAGON

GREEN MEADOWS DRAGON

  hnt 2460 dragon greenmeadows 3

                                 E hnt channelic plant flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel ic earth flag hntchannel

   Description: The Green Meadows Dragon is a large fellow, known for his lush foliage. Smaller dragons will sometimes start nesting on this huge beast’s back, essentially living in a ‘moving habitat’. 

   Perhaps we are all living on one of these giant dragons?. Green Meadows Dragon is an Epic Dragon with the primary typing of Plant . 

   The Green Meadows Dragon can also learn Light, Water, and Earth moves. Check element dragon city strong and weakness chart here Compare Green Meadows Dragon with another dragon here

DETAILS

Dragon City

Mã rồng:2460
Ngày phát hành:06-Aug-2020
Thể loại (Cat):5
Có thể lai:Không
Có bán trong shop:Không
Giá bán:3.000 viên ngọc
Thời gian nở:1 ngày 12 giờ
Thời gian triệu hồi:1 ngày 08 giờ
Hatch XP:240,000
Bán:400,000 Vàng

BASE MOVES

These are the moves that Green Meadows Dragon will know upon hatching.

ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant
ic light flag hntchannelLight Prism
Damage: 750 | light
ic water flag hntchannelStorm
Damage: 1050 | water
ic earth flag hntchannelEarthquake
Damage: 550 | earth

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Green Meadows Dragon can learn through training.

ic plant flag hntchannelBeehive
Damage: 1350 | plant | 2 days
ic light flag hntchannelOut Of Time
Damage: 1350 | light | 2 days
ic water flag hntchannelAcid Rain
Damage: 1200 | water | 24 hours
ic earth flag hntchannelAsteroid
Damage: 1200 | earth | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Green Meadows Dragon can be trained from 4 different types of elements, so it can deal heavy damage to dragons with the main systems being Water, Light, Electric, Dark, Fire, and War .

ic water flag hntchannel ic light flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic war flag hntchannel

KHẮC HỆ

Green Meadows Dragon has a Plant as its main system. The first element of a dragon always determines its weak point, so Green Meadows Dragon is weak to the following elements: Fire , Ice

ic ice flag hntchannel ic fire flag hntchannel

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (15 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon