Unbreakable Dragon

5/5 - (7 bình chọn)

Unbreakable Dragon

Unbreakable Dragon

                                   

           Description: Dragons all over Dragon City have bet on who will defeat Unbreakable Dragon… so far no one has won. As the toughest dragon, she is indestructible from the inside out, so anyone looking to destroy her will most likely hurt themselves..

     Unbreakable Dragon is Legend Dragon with the main typing method Legend. Unbreakable Dragon can also learn Pure, Metal, and Earth moves. Check out the dragon city element strengths and weaknesses chart here Compare Unbreakable Dragon with another dragon here

     Miêu tả: Những con rồng trên khắp Dragon City đã đặt cược xem ai sẽ đánh bại Unbreakable Dragon… cho đến nay vẫn chưa có ai thắng. Là con rồng cứng rắn nhất, cô ấy không thể bị phá hủy từ trong ra ngoài, vì vậy bất kỳ ai tìm cách tiêu diệt cô ấy rất có thể sẽ tự làm tổn thương bản thân ..
     Unbreakable Dragon là Legend Dragon với kiểu gõ chính là Legend. Unbreakable Dragon cũng có thể học các đòn Pure, Metal và Earth. Kiểm tra biểu đồ điểm mạnh và điểm yếu của yếu tố thành phố rồng tại đây
So sánh Unbreakable Dragon với một con rồng khác tại đây

DETAILS

Dragon Code:2093
Release date: 
Category (Cat):9
Possible hybrid:Is not
Available in the shop:Is not
Price:4,500 gems
Bloom time:2 days
Summon Time:1 day 12 hours
Hatch XP:500,000 won
Sell:1,000,000 Gold

BASE MOVES

These are the moves that Unbreakable Dragon will know upon hatching.

 
Legendary Wind
Damage: 550 | legend
 
 
 
Pure Energy
Damage: 1500 | pure
 
 
 
Magneto
Damage: 650 | metal
 
 
 
Earthquake
Damage: 550 | earth

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Unbreakable Dragon can learn through training.

 
Legend Spell
Damage: 2300 | legend | 2 days
 
 
 
Pure Energy+
Damage: 2100 | pure | 2 days
 
 
 
Cannon Balls+
Damage: 1800 | metal | 24 hours
 
 
 
Asteroid+
Damage: 1800 | earth | 24 hours

SÁT THƯƠNG X2

Unbreakable Dragon có thể được huấn luyện từ 4 loại yếu tố khác nhau, do đó, nó có thể gây sát thương mạnh cho rồng với các hệ chính là Primal, Legend, Earth, Ice, Electric, và Dark

KHẮC HỆ

Unbreakable Dragon có Legend là hệ chính của nó. Phần tử đầu tiên của rồng luôn xác định điểm yếu của nó, do đó Unbreakable Dragon yếu với các yếu tố sau: Pure

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (7 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *