Snow Monarch Dragon

4.8/5 - (19 bình chọn)

Snow Monarch Dragon

Snow Monarch Dragon

 

 –  Description: “Once the Pure House fell, and High Queen Joadycea’s reign was over, the Snow Monarch Dragon rose as leader of the triumphant Ice House. Will you kneel before him or are you secretly against this coronation?”

 –  The Snow Monarch Dragon is a Mythical Legendary Dragon with unknown element  

–   Mô tả: “Sau khi Ngôi nhà Tinh khiết sụp đổ, và triều đại của Nữ hoàng Joadycea kết thúc, Snow Monarch Dragon trở thành thủ lĩnh của Ngôi nhà Băng chiến thắng. Bạn sẽ quỳ gối trước anh ấy hay bạn đang ngấm ngầm phản đối lần đăng quang này? ”

 –  Snow Monarch Dragon là một con Rồng huyền thoại trong thần thoại không rõ nguyên tố

DETAILS

     Category: 10

     ID: 2823

     Breedable: No

     Hatch Time: 48 hours (2 days)

     Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours)

     Summon Time: 48 Hours (2 days)

     Experience Gain (XP): 500000

     Shop Price: 4500 Gem  – Not for sale on normal days

     Orbs Needed For Summon: 100

     First Event Appearance: ??? Puzzle Island – Ice Coronation Event (??/01/22 – ??/01/22)

Update Kill Dragon

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon will know upon hatching.

 
Storm
Damage: 1050 | water
 
 
Electric Shock
Damage: 1050 | electric
 
 
 
Life Drain
Damage: 550 | dark
 
 
 
Tornado Drop
Damage: 1600 | wind

These are the moves that Kung Flow Karma Dragon can learn through training.

 
Whirlpool+
Damage: 1950 | water | 2 days
 
 
Tesla Ray
Damage: 1350 | electric | 2 days
 
 
 
The Grim Reaper+
Damage: 1800 | dark | 24 hours
 
 
 
Air Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (19 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *