Piety Dragon

4.8/5 - (39 bình chọn)

Piety Dragon

Piety Dragon

L hnt channelPiety Dragon  ic ice flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel

  – Description: “What goes down must come up! The Satanny Dragon was used to the fiery pits down below, but now his reflection, the Piety Dragon, has taken to the celestial skies above to grace next year with love and hope!”

The Piety Dragon is a Legendary Dragon with 4 elements  ic ice flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel , with ic ice flag hntchannel as the primary defending element.

  – Mô tả: “Cái gì đi xuống thì phải đến! Rồng Satanny đã quen với những hố lửa bên dưới, nhưng giờ đây, hình ảnh phản chiếu của nó, Con rồng ngoan đạo, đã bay lên bầu trời thiên đàng bên trên để ân sủng vào năm tới với tình yêu và hy vọng! ” Piety Dragon là một con Rồng huyền thoại có 4 yếu tố  ic ice flag hntchannel ic wind flag hntchannel ic light flag hntchannel ic water flag hntchannel, với vai trò ic ice flag hntchannel là yếu tố phòng thủ chính.

DETAILS

     Category: 9

     Breedable: No

     Hatch Time: 48 hours (2 days)

     Breed Time: 36 hours (1 day 12 hours)

     Summon Time: 48 Hours (2 days)

     Experience Gain (XP): 500000

     Shop Price: 4500 hntchannel ic gem – Not for sale on normal days

     Orbs Needed For Summon: 100

     First Event Appearance: Pious Pantheon Fog Island – Brightest Mirror Event (01/01/22 – 04/01/22)

 

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

hnt channel kill dragon

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
 
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.8/5 - (39 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *