How to Breed a Supersonic Dragon City

4.7/5 - (26 bình chọn)

How to Breed a Supersonic Dragon

How to Breed a Supersonic Dragon City

Breeding Time: 77:36:40

     

Supersonic Dragon Hybrid Formula

Công thức lai rồng Supersonic Dragon

  +

      Gummy        +      Armadillo

39.56%
Expected Time: 30:00:00

Parent Levels 20+
Sanctuary Level: 8

  +

      Pharaoh       +    Dragonfly

40.48%
Expected Time: 28:14:17

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

  +

      Chameleon       +    Emerald

40.48%
Expected Time: 28:14:17

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

  +

      Gold       +    Deep Forest

41.69%
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

  +

      Wurm       +    Gold

41.69%
Expected Time: 28:27:09

Sanctuary Level: 8

  +

      Tropical       +    Gold

41.69%
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

  +

      Centipede      +    Gold

41.69%
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

  +

      Hearts Queen       +    Centipede

41.69%
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

  +

      Ninja       +    Paladin

39.56%
Expected Time: 28:38:47

Parent Levels 15 to 19
Sanctuary Level: 8

  +

      Stressed       +    Treasure

40.91%
Expected Time: 28:40:00

Parent Levels 4 to 9
Sanctuary Level: 8

  –  You think there is a missing result that needs to be included, You should use the hybridization calculator to “try” the result and then see if it shows up here as a possible hybrid Are not.

  –  If you notice a result that isn’t in the above, please let us know in the comments section below. Thank you!

  – Bạn nghĩ rằng có một kết quả nào đó bị thiếu cần được đưa vào, Bạn Hãy sử dụng máy tính lai tạo để “thử” kết quả và sau đó xem liệu nó có hiển thị ở đây như một tổ hợp lai tạo khả thi hay không.
  – Nếu bạn nhận thấy một kết quả không có trong bản trên, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới. Cảm ơn bạn!

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.7/5 - (26 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *