How to Breed a Supersonic Dragon City

4.7/5 - (26 bình chọn)

How to Breed a Supersonic Dragon

How to Breed a Supersonic Dragon City

Breeding Time: 77:36:40

L hnt channelSupersonic Dragon hnt Supersonic Dragon hnt channel1317 dragon supersonic hnt      ic plant flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic metal flag hntchannel

Supersonic Dragon Hybrid Formula

Công thức lai rồng Supersonic Dragon

gummy hnt  +armadillo hnt

      Gummy        +      Armadillo

39.56% ic item breed
Expected Time: 30:00:00

Parent Levels 20+
Sanctuary Level: 8

pharaoh hnt  +dragonfly hnt

      Pharaoh       +    Dragonfly

40.48% ic item breed
Expected Time: 28:14:17

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

chameleon hnt  +emerald hnt

      Chameleon       +    Emerald

40.48% ic item breed
Expected Time: 28:14:17

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

gold hnt  +deep forest hnt

      Gold       +    Deep Forest

41.69% ic item breed
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

wurm hnt  +gold hnt

      Wurm       +    Gold

41.69% ic item breed
Expected Time: 28:27:09

Sanctuary Level: 8

tropical hnt  +gold hnt

      Tropical       +    Gold

41.69% ic item breed
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

centipede hnt  +gold hnt

      Centipede      +    Gold

41.69% ic item breed
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

hearts queen hnt  +centipede hnt

      Hearts Queen       +    Centipede

41.69% ic item breed
Expected Time: 28:27:09

Parent Levels 10 to 14
Sanctuary Level: 8

ninja hnt  +paladin hnt

      Ninja       +    Paladin

39.56% ic item breed
Expected Time: 28:38:47

Parent Levels 15 to 19
Sanctuary Level: 8

stressed hnt  +treasure hnt

      Stressed       +    Treasure

40.91% ic item breed
Expected Time: 28:40:00

Parent Levels 4 to 9
Sanctuary Level: 8

  –  You think there is a missing result that needs to be included, You should use the hybridization calculator to “try” the result and then see if it shows up here as a possible hybrid Are not.

  –  If you notice a result that isn’t in the above, please let us know in the comments section below. Thank you!

  – Bạn nghĩ rằng có một kết quả nào đó bị thiếu cần được đưa vào, Bạn Hãy sử dụng máy tính lai tạo để “thử” kết quả và sau đó xem liệu nó có hiển thị ở đây như một tổ hợp lai tạo khả thi hay không.
  – Nếu bạn nhận thấy một kết quả không có trong bản trên, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới. Cảm ơn bạn!

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10

     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.7/5 - (26 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon