Dragon City Update Coming Soon

   A new elemental combat system has been announced, with the element of Time being added to the game. What is your opinion on this?    Một hệ thống chiến đấu yếu tố mới đã được công bố, với yếu tố Thời gian được thêm vào trò chơi. Ý kiến ​​của bạn về điều này […]