COURAGEOUS KARMA DRAGON

4.9/5 - (18 bình chọn)

Grace Karma Dragon

L hnt channelcourageous karma hnt channelic war flag hntchannel ic light flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic plant flag hntchannel  

  – Courageous Karma Dragon is a legendary Dragon whose main way of fighting is War. Courageous Karma Dragon can also learn Light, Legend and Nature moves.

  –  Description: Living in a world full of deadly vampires and corrupted dragons can be terrifying, which is why the Brave Karma Dragon is here to fight back. As a member of the Karma Collective, he can absorb attacks and deal double damage!

 

  – Courageous Karma Dragon là một con Rồng huyền thoại với cách đánh chính là Chiến tranh. Courageous Karma Dragon cũng có thể học các đòn Light, Legend và Nature.

 
Mô tả: Sống trong một thế giới đầy ma cà rồng chết chóc và những con rồng bị hỏng có thể rất đáng sợ, đó là lý do tại sao Con rồng Karma Dũng cảm ở đây để chiến đấu trở lại. Là một thành viên của Karma Collective, anh ta có thể hấp thụ các đòn tấn công và gây sát thương gấp đôi!

DETAILS

Category (Cat)10
ID2785
Element(s)ic war flag hntchannel ic light flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic plant flag hntchannel  
Critical Power7
ic water flag hntchannel ic fire flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic earth flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic light flag hntchannel ic primal flag hntchannel
Weakness(es)2
ic water flag hntchannel ic ice flag hntchannel
Hatch Time48 hours (2 days)
Breed Time36 hours (1 day 12 hours)
Tier Rank (Mythical)S
First Event AppearanceKarma Collective Sale
(05/11/21 – 11/11/21)

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Courageous Karma Dragon will know upon hatching.

 
ic war flag hntchannelGiant Claw
Damage: 1050 | war
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
ic legend flag hntchannelRainbow
Damage: 1050 | legend
 
 
 
ic plant flag hntchannelLeaf Blast
Damage: 1050 | plant

These are the moves that Courageous Karma Dragon can learn through training.

 
ic war flag hntchannelAstro Hit+
Damage: 2000 | war | 2 days
 
 
 
ic light flag hntchannelOut Of Time
Damage: 1350 | light | 2 days
 
 
 
ic legend flag hntchannelLegend Spell+
Damage: 2600 | legend | 2 days
 
 
 
ic plant flag hntchannelBeehive
Damage: 1350 | plant | 2 days

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
 
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

4.9/5 - (18 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *