AMBITION KARMA DRAGON

5/5 - (57 bình chọn)

AMBITION KARMA DRAGON

L hnt channelAMBITION KARMA DRAGON hntchannelic soul flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic light flag hntchannel ic plant flag hntchannel

  –  Ambition Karma Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Soul. Ambition Karma Dragon can also learn Dark, Light and Nature moves.

  –  Description: Ambition Karma Dragon, or Amber as the Karma Collective calls her, won’t stop until she’s defeated the leader of Corrupt on her own. Does she have this ability alone? Well, she has a few dark tricks up her sleeve…

  – Ambition Karma Dragon là một con Rồng huyền thoại với cách gõ chính là Soul. Ambition Karma Dragon cũng có thể học các đòn Dark, Light và Nature.

  – Mô tả: Ambition Karma Dragon, hoặc Amber như Karma Collective gọi cô ấy, sẽ không dừng lại cho đến khi cô ấy tự mình đánh bại thủ lĩnh của Corrupt. Cô ấy có khả năng này một mình không? Chà, cô ấy có một vài thủ đoạn đen tối trong tay áo của mình …

DETAILS

Category (Cat)10
ID2837
Element(s)ic soul flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic light flag hntchannel ic plant flag hntchannel
Critical Power ( X2 )5
ic water flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic metal flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic light flag hntchannel
Weakness(es)0
Hatch Time48 hours (2 days)
Breed Time36 hours (1 day 12 hours)
Tier Rank (Mythical)S+
First Event AppearanceKarma Collective Sale
(Collection Reward)

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Ambition Karma Dragon will know upon hatching.

 
ic soul flag hntchannelGhostly Blades
Damage: 1200 | soul
 
 
 
ic dark flag hntchannelGhost Cloud
Damage: 1050 | dark
 
 
 
ic light flag hntchannelLight Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
ic plant flag hntchannelPoison Ivy
Damage: 650 | plant

These are the moves that Ambition Karma Dragon can learn through training.

 
ic soul flag hntchannelSupernatural
Damage: 1350 | soul | 2 days
 
 
 
ic dark flag hntchannelBlack Hole
Damage: 1350 | dark | 2 days
 
 
 
ic light flag hntchannelOut Of Time+
Damage: 1950 | light | 2 days
 
 
 
ic plant flag hntchannelBeehive+
Damage: 1950 | plant | 2 days

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

     Tăng cấp: 20 Vàng

     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút

     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
 
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút

     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút

     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút

     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút

     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút

     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút

     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút

     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút

     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút

     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút

     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút

     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút

5/5 - (57 bình chọn)

New Posts

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon