Grace Karma Dragon

5/5 - (18 bình chọn)

Grace Karma Dragon

    

  – Grace Karma Dragon is a legendary Dragon whose main typing is Pure. Grace Karma Dragon can also learn Wind, Light, and Flame moves.

 
  –  Description: Being a member of the Karma Collective isn’t an easy job, but Grace Karma Dragon has done it with… well, grace! With personal missions against her corrupted enemies, she is fighting for more than just peace; She wants justice!
 

  – Grace Karma Dragon là một con Rồng huyền thoại có kiểu gõ chính là Pure. Grace Karma Dragon cũng có thể học các chiêu thức Gió, Ánh sáng và Ngọn lửa.

   –  Mô tả: Trở thành một thành viên của Karma Collective không phải là một công việc dễ dàng, nhưng Grace Karma Dragon đã làm được điều đó với… tốt, ân sủng! Với những nhiệm vụ cá nhân chống lại những kẻ thù đã biến chất của mình, cô ấy đang chiến đấu không chỉ vì hòa bình; Cô ấy muốn công lý!

DETAILS

Category (Cat)

10

Code ID Dragon

2802

Element(s)

   

Critical Power ( x 2 )

6

Weakness(es)

1

Hatch Time

48 hours (2 days)

Breed Time

36 hours (1 day 12 hours)

Tier Rank (Mythical)

SS

First Event Appearance

Karma Collective Sale

(Unknown Date)

Chưa Cập Nhật Kill Luyện

BASE MOVES

TRAINABLE ATTACKS

These are the moves that Grace Karma Dragon will know upon hatching.

 
Pure Light
Damage: 1500 | pure
 
 
 
Sky Cutter
Damage: 1400 | wind
 
 
 
Light Star
Damage: 1050 | light
 
 
 
Lava Balls
Damage: 550 | fire

These are the moves that Grace Karma Dragon can learn through training.

 
Pure Light+
Damage: 2100 | pure | 2 days
 
 
 
Air Blast
Damage: 2100 | wind | 12 hours
 
 
 
Out Of Time
Damage: 1350 | light | 2 days
 
 
 
Magma Storm
Damage: 1350 | fire | 2 days
     Gold Dragon
Collection starting point: 30 Gold Level Up: 20 Gold Level 5: 110 gold each minutes Level 10: 210 gold per minute Gold boost will halve after lvl 10 Level 15: 260 gold per minute Level 20: 310 gold per minute Level 25: 360 gold per minutes Level 30: 410 gold per minutes Level 35: 460 gold per minute Level 40: 510 gold per minute Level 45: 560 gold per minutes Level 50: 610 gold per minute Level 55: 660 gold per minutes Level 60: 710 gold each minutes Level 65: 760 gold per minutes Level 70: 810 gold per minute

Thu Vàng

 
Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng
     Tăng cấp: 20 Vàng
     Cấp độ 5 : 110 vàng mỗi phút
     Cấp độ 10 : 210 vàng mỗi phút

     độ tăng vàng sẽ giảm một nửa sau lv 10
     Cấp độ 15 : 260 vàng mỗi phút
     Cấp độ 20 : 310 vàng mỗi phút
     Cấp độ 25 : 360 vàng mỗi phút
     Cấp độ 30 : 410 vàng mỗi phút
     Cấp độ 35 : 460 vàng mỗi phút
     Cấp độ 40 : 510 vàng mỗi phút
     Cấp độ 45 : 560 vàng mỗi phút
     Cấp độ 50 : 610 vàng mỗi phút
     Cấp độ 55 : 660 vàng mỗi phút
     Cấp độ 60 : 710 vàng mỗi phút
     Cấp độ 65 : 760 vàng mỗi phút
     Cấp độ 70 : 810 vàng mỗi phút
5/5 - (18 bình chọn)
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *