High Sacredwing Dragon

4.9/5 - (202 bình chọn)

hntchannel hHIGH SACREDWING DRAGON

high sacredwing hntchannel

 •    HNT Channel : “New year, New Dragon! -That’s what the High Scorchwing Dragon said to itself before it looked at its reflection in the Brightest Mirror. The High Sacredwing Dragon is its angelic counterpart here to bring serenity into the new year.”
 • Kill : The High Scaredwing Dragon is a Heroic Dragon with 4 elements ic ice flag hnt channel ic light flag hnt channel ic metal flag hnt channel ic pure flag hnt channel, with ic light flag hnt channel as the primary defending element vip.
 • HNT Channel: “Năm mới, Rồng mới! -Đó là những gì con rồng High Scorchwing nói với chính nó trước khi nó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nó trong Gương sáng nhất. The High Sacredwing Dragon là đối tác thiên thần của nó ở đây để mang lại sự thanh thản cho năm mới. “

 • Kill: The High Scaredwing Dragon là một con Rồng Anh hùng với 4 yếu tố ic ice flag hnt channel ic light flag hnt channel ic metal flag hnt channel ic pure flag hnt channel, với vai trò là ic light flag hnt channel yếu tố phòng thủ chính vip.

DRAGON INFO

 • Category: 11
 • Code ID: 2809
 • Breedable: No
 • Hatch Time: 60 hours (2 days 12 hours)
 • Breed Time: 48 hours (2 days)
 • Summon Time: 96 Hours (4 days)
 • Experience Gain (XP): 999999
 • Shop Price: 6000 Gem hntchannel ic gem– Not for sale on normal days
 • Orbs Needed For Summon: 100
 • First Event Appearance: Brightest Mirror Heroic Race (30/12/21 – 10/01/22)

–  Thể loại: 11

–  Mã ID: 2809

–  Có thể lai tạo: Không Thời gian nở: 60 giờ (2 ngày 12 giờ)

–  Thời gian giống: 48 giờ (2 ngày)

–  Thời gian triệu hồi: 96 giờ (4 ngày)

–  Tăng kinh nghiệm (XP): 999999

–  Giá bán tại cửa hàng: 6000 Gem – Không bán vào những ngày bình thường Các quả cầu cần thiết để triệu hồi: 100

–  Sự kiện đầu tiên xuất hiện: Chủng tộc anh hùng gương sáng nhất (30/12/21 – 10/01/22)

Normal SkillNormal Skill PowerTrained SkillTrained Skill Power
Light Star
ic light flag hntchannel
1,050Out of Time +
ic light flag hntchannel
1,950
Hypnosis
ic pure flag hntchannel
1,500Pure Energy +
ic pure flag hntchannel
2,100
Snow Storm
ic ice flag hntchannel
1,050Cryogenic Freeze+
ic ice flag hntchannel
1,950
Rust
ic metal flag hntchannel
1,050Ninja Stars
ic metal flag hntchannel
1,350

SÁT THƯƠNG X2

Con rồng này có thể gây sát thương chí mạng cho 7 nguyên tố :

ic plant flag hntchannel ic ice flag hntchannel ic dark flag hntchannel ic war flag hntchannel ic legend flag hntchannel ic electric flag hntchannel ic earth flag hntchannel

KHẮC HỆ

Con rồng này yếu vì 2 yếu tố :

ic plant flag hntchannel ic dark flag hntchannel

Thể loại: 11

–  Mã ID: 2809

–  Có thể lai tạo: Không Thời gian nở: 60 giờ (2 ngày 12 giờ)

–  Thời gian giống: 48 giờ (2 ngày)

–  Thời gian triệu hồi: 96 giờ (4 ngày)

–  Tăng kinh nghiệm (XP): 999999

–  Giá bán tại cửa hàng: 6000 Gem – Không bán vào những ngày bình thường Các quả cầu cần thiết để triệu hồi: 100

–  Sự kiện đầu tiên xuất hiện: Chủng tộc anh hùng gương sáng nhất (30/12/21 – 10/01/22)

TIER RANK (HEROIC) TIER A 

 These are a group of good dragons to use in most situations. They didn’t maximize their element slots but are still flexible enough to deal critical damage to most of their encounters. 60% of them suffer from having 2 weaknesses or the one that does have 1 weakness got a drawback on other aspects such as base/defending element, PLP coverage (Pure-Legend-Primal), W (Wind) coverage and condition, No weakness coverage, and uniqueness (for dragon such as Heroic Titan).

   Đây là một nhóm rồng tốt để sử dụng trong hầu hết các tình huống. Họ không tối đa hóa các vị trí phần tử của mình nhưng vẫn đủ linh hoạt để gây sát thương quan trọng cho hầu hết các cuộc chạm trán của họ. 60% trong số họ mắc phải 2 điểm yếu hoặc một người có 1 điểm yếu có một nhược điểm ở các khía cạnh khác như yếu tố cơ sở / phòng thủ, phạm vi PLP (Pure-Legend-Primal), phạm vi và tình trạng của W (Gió), Không có điểm yếu phạm vi bảo hiểm và tính duy nhất (đối với rồng chẳng hạn như Titan Anh hùng).

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu liên kết cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon