6 1

Dragon City Even

 MAZE GUIDE

Maze Island details are here!
Collect maze coins every 6 hours by playing.
Finish a dragons path to unlock it.
See how many coins are needed for each dragon
Collect coins every 8 hours – tell me more

Dragon City Even

Chi tiết về Maze Island có ở đây!
Thu thập tiền xu mê cung cứ sau 6 giờ bằng cách chơi.
Hoàn thành một con đường rồng để mở khóa nó.
Xem cần bao nhiêu xu cho mỗi con rồng
Thu thập tiền xu sau mỗi 8 giờ

Maze Island

Tổng cộng: 9,895 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Không cần key

Tổng cộng: 9,500 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Không cần key

Tổng cộng: 5,300 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Không cần key

Tổng cộng: 2,590 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Không cần key

Tổng cộng: 7,850 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Không cần key

Tổng cộng: 28,900 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Không cần key

Tổng cộng: 10,440 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Thu thập keys Peculiar từ Freezox : 380 coins
Thu thập keys Mold từ Peculiar : 1,970 coins
Thu thập keys Nazca từ Mold : 1,600 coins
Thu thập keys Martian từ Nazca : 580 coins
Thu thập keys Icewind từ Martian : 2,590 coins
Thu thập keys Gouache từ Icewind : 1,885 coins
Thu thập keys Maxauron từ Gouache : 5,525 coins
Lấy hết các keys tốn: 14,530 coins

Tổng cộng: 6,700 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Thu thập keys Peculiar từ Freezox : 380 coins
Thu thập keys Mold từ Peculiar : 1,970 coins
Thu thập keys Nazca từ Mold : 1,600 coins
Thu thập keys Martian từ Nazca : 580 coins
Thu thập keys Icewind từ Martian : 2,590 coins
Thu thập keys Gouache từ Icewind : 1,885 coins
Lấy hết các keys tốn: 9,005 coins

Tổng cộng: 6,525 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Thu thập keys Peculiar từ Freezox : 380 coins
Thu thập keys Mold từ Peculiar : 1,970 coins
Thu thập keys Nazca từ Mold : 1,600 coins
Thu thập keys Martian từ Nazca : 580 coins
Thu thập keys Icewind từ Martian : 2,590 coins
Lấy hết các keys tốn: 7,120 coins

Tổng cộng: 4,035 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Thu thập keys Peculiar từ Freezox : 380 coins
Thu thập keys Mold từ Peculiar : 1,970 coins
Thu thập keys Nazca từ Mold : 1,600 coins
Thu thập keys Martian từ Nazca : 580 coins
Lấy hết các keys tốn: 4,530 coins

Tổng cộng: 3,800 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Thu thập keys Peculiar từ Freezox : 380 coins
Thu thập keys Mold từ Peculiar : 1,970 coins
Thu thập keys Nazca từ Mold : 1,600 coins
Lấy hết các keys tốn: 3,950 coins

Tổng cộng: 2,605 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Thu thập keys Peculiar từ Freezox : 380 coins
Thu thập keys Mold từ Peculiar : 1,970 coins
Lấy hết các keys tốn: 2,350 coins

Tổng cộng: 2,585 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Thu thập keys Peculiar từ Freezox : 380 coins
Lấy hết các keys tốn: 380 coins

Tổng cộng: 750 Maze coin

Cần thu thập những key này trước:

Không cần key

HNT DRAGON CITY BANDIT’S MAZE MAZE ISLAND TIPS

 * Collect Labyrinth Coins

  –  When playing Dragon City during the Maze event period, you will be able to collect 600 Maze Coins every 8 hours. This is done by collecting gold, gathering food, feeding dragons and spawning dragons.
You will see a maze icon pop out after each action. Those coins will stop appearing after you collect 600 Maze Coins. To get more coins for the Labyrinth island, you will have to wait for the next coin return.

 * Dragon Road

  –  You can use this guide to plan which dragons you want to collect!
Each dragon has its own path to follow before you unlock it.
Clicking on any dragon will show you two things, how many keys you need to collect before you unlock the dragon path and what the details of that dragon path are.
Beware that battles are sometimes the last step of the roadblock – and will probably take time to complete. If you choose to fight and win, you won’t be deducted coins for that door.

 * Dragon activated late

  –  Beware that some dragons are activated later in the event. if you spend too much early maze, these dragons might surprise you In this guide we will detail ALL the upcoming dragons, so you can plan. Just know that some dragons in total may not show up at the start of the event

 * How to spend Coins

  –  The best strategy is to wait until you have enough coins for the Dragons you want and take into account the amount of time the battle will take then start unlocking the dragons you want
Also note that other events happens at the same time as the Maze event, it may take some of these dragons to participate – like temporary quests, dragon rescue events, etc.

HNT wishes everyone good luck.

HNT DRAGON CITY BANDIT’S MAZE MAZE ISLAND TIPS VIET NAM

* Thu thập tiền xu mê cung

  – Khi chơi Dragon City trong khoảng thời gian sự kiện Mê cung, bạn sẽ có thể thu thập 600 Maze Coins mỗi 8 giờ. Điều này được thực hiện bằng cách thu thập vàng, thu thập thức ăn, cho rồng ăn và rồng sinh sản.
Bạn sẽ thấy một biểu tượng mê cung bật ra sau mỗi hành động. Những đồng xu đó sẽ ngừng xuất hiện sau khi bạn thu thập được 600 Maze Coins. Để có thêm tiền cho đảo Mê cung, bạn sẽ phải chờ cửa lượt hồi coin tiếp theo.

* Con đường rồng

Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để lập kế hoạch những con rồng bạn muốn thu thập!
Mỗi con rồng có một con đường riêng để đi theo trước khi bạn mở khóa.
Nhấp vào bất kỳ con rồng nào sẽ cho bạn thấy hai điều, bạn cần bao nhiêu chìa khóa thu thập trước khi bạn mở khóa đường dẫn rồng và chi tiết của đường dẫn rồng đó là gì.
Hãy cẩn thận rằng các trận chiến đôi khi là bước cuối cùng của chặn đường – và có lẽ sẽ mất thời gian để hoàn thành. Nếu bạn chọn chiến đấu và thắng, thì bạn có không bị trừ coin cho cửa đó.

* Rồng được kích hoạt trễ

Hãy cảnh giác rằng một số con rồng được kích hoạt sau này trong sự kiện. nếu bạn dành quá nhiều tiền mê cung sớm, những con rồng này có thể làm bạn ngạc nhiên Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết TẤT CẢ những con rồng sắp tới, để bạn có thể lên kế hoạch. Chỉ cần biết rằng một số cong rồng trong tổng số có thể không hiển thị khi bắt đầu sự kiện

* Cách tiêu Coin

Chiến lược tốt nhất là đợi cho đến khi bạn có đủ coin cho những con Rồng bạn muốn và tính đến số lượng thời gian trận chiến sẽ diễn ra sau đó bắt đầu mở khóa những con rồng bạn muốn
Cũng lưu ý rằng các sự kiện khác xảy ra cùng một lúc với sự kiện Maze, có thể cần một số trong số những con rồng này để tham gia – như các nhiệm vụ tạm thời, các sự kiện giải cứu rồng v…v….

Chúc mọi người thành công lấy Rồng vip nha

Latest news