DRAGONS NEW IN DRAGON CITY

 – HNT is a Youtuber about dragon city game

 –  HNT Update the newest dragons added to Dragon City!

 –  These are the dragons that will be present in the dragon city events.

 –  And new images may take some time to appear at hntchannel.com

 –  Please click on any new dragon to read more about it

Dragons Karma Part Of Series

Heroic New dragon city


HIGH VOODOO VAMPIRE DRAGON

Mythicall New

DRACARCTIC PREDATOR DRAGON

LEGENDARY DRAGONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

  –  Why are some images for the New Dragon missing?

If there are some new dragons in the list that are missing images then this is because Social point has not added images for the game yet As we scan the game code – the developers are sure to add new dragons to the upcoming events but haven’t uploaded the image yet to the final site that will download new images for the upcoming dragons when they are released, however the latest dragons may have grayscale images in the meantime

  –  How often are new dragons scanned?

We scan the host files for new dragons once a day, this means every day we check the dragons of today and which one is new for today Social Points regularly add new dragons as rewards for upcoming events –  How many new dragons are shown here? We are only showing dragons that have been added to Dragon City in the last 30 days. If you want to see when other dragons are released, try searching for them using our search feature!

–  How many new dragons are shown here?

We are only showing dragons that have been added to Dragon City in the last 30 days. If you want to see when other dragons are released, try searching for them using our search feature!

–  What new dragons can we expect in the future?

We don’t really know which dragons are coming until they are added to the game file At validation we only add new dragons to our site and added by the developers at the end of Dragon City

–  What if a dragon is updated in the future?

Allow Social Point to decide to change an existing dragon If they changed the elements, it wouldn’t be considered a new dragon. However, if they rename a dragon – it might show up in this list as a new dragon

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

 –  Tại sao một số hình ảnh cho Rồng mới bị thiếu?

Nếu có một số con rồng mới trong danh sách thiếu hình ảnh
thì điều này là do Social point chưa thêm hình ảnh cho trò chơi
khi chúng tôi quét mã trò chơi – các nhà phát triển chắc chắn đã thêm những con rồng mới vào các sự kiện sắp tới
nhưng chưa tải hình ảnh
lên trang web cuối cùng sẽ tải xuống hình ảnh mới cho những con rồng sắp tới khi chúng được phát hành,
tuy nhiên những con rồng mới nhất có thể có hình ảnh màu xám trong thời gian chờ đợi

  –  Những con rồng mới được quét thường xuyên như thế nào?

Chúng tôi quét các tệp máy chủ để tìm những con rồng mới mỗi ngày một lần,
điều này có nghĩa là mỗi ngày, chúng tôi kiểm tra những con rồng của ngày hôm nay và con nào mới cho ngày hôm nay
Điểm xã hội thường xuyên thêm những con rồng mới làm phần thưởng cho các sự kiện sắp tới

 –  Có bao nhiêu con rồng mới được hiển thị ở đây?

Chúng tôi chỉ hiển thị những con rồng đã được thêm vào Dragon City trong 30 ngày qua.
nếu bạn muốn xem khi nào những con rồng khác được thả, hãy thử tìm kiếm chúng bằng tính năng tìm kiếm của chúng tôi!

  –  Chúng ta có thể mong đợi những con rồng mới nào trong tương lai?

Chúng tôi không thực sự biết những con rồng nào sẽ ra mắt cho đến khi chúng được thêm vào tệp trò chơi Tại danh sách xác thực, chúng tôi chỉ thêm những con rồng mới vào trang web của chúng tôi và được các nhà phát triển thêm vào phần cuối của Dragon City

  –  Điều gì sẽ xảy ra nếu một con rồng được cập nhật trong tương lai?

Cho phép Social Point quyết định thay đổi một con rồng hiện có
Nếu họ thay đổi các yếu tố, thì nó sẽ không được coi là một con rồng mới.
Tuy nhiên, nếu họ đổi tên một con rồng – nó có thể hiển thị trong danh sách này dưới dạng một con rồng mới

New Posts